Skip to main content

News & Updates

Predict and Win

PREDICT & WIN RS. 1,000*
PREDICT & WIN मा सहभागी हुनका लागि निम्नलिखित सर्तहरू पूरा हुनुपर्नेछ।

१) IME र IME Pay को Official Facebook Page like गरिएको हुनुपर्ने।
२) IME Pay डाउनलोड गरिएको हुनुपर्नेछ।
३) जित्ने टिमको नाम स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्ने।
४) Match सुरु भएपछिको Comment को मान्यता हुनेछैन ।
५) एक पटक Predict गरिएको Comment परिवर्तन गर्न पाइने छैन।

(१ भाग्यशाली बिजेताले IME Pay मा रू १००० पाउनु हुनेछ। बिजेताको घोषणा draw मार्फत गरिनेछ)